Ny forskrift i avhendingslova trer i kraft fra 1. januar 2022.

Ny forskrift i avhendingslova trer i kraft fra 1. januar 2022.

Hva betyr det egentlig for alle som skal kjøpe eller selge bolig?

Man har erfart at det er dessverre for stor konfliktnivå i bolighandel i Norge. Dette har gjen belastet rettsapparatet i for stor grad, og det har vært en generell oppfatning om at man burde gjøre tiltak for å få ned konfliktnivået i bolighandelen.

 

De fleste boliger blir solgt med en tilstandsrapport. Takstmann har gjort en visuell vurdering med enkelte undersøkelser i forbindelse søk etter blan annet fukt på erfaringsmessig eksponerte og utsatte steder. De fleste takstmennene har levert en tilstandsrapport som har sitt utspring fra Norsk Standard NS3424. Videre har boligselger kunne selge boligen sin med et forbehold, «selges som den er» .

 

Med den nye forskriften i avhendingslova, blir dette nå endret. Forskriften henviser direkte til de bygningsdelene som skal vurderes grundig, slik at resultatet blir en langt mer omfattende tilstandsrapport som takstmannen må utføre. Bolighandelen reguleres i større grad med hensyn til undersøkelsesnivået hos alle involverte parter i bolighandelen. Det vil derfor ikke gis anledning til å se bort fra undersøkelsesplikten og «selge boligen som den er».

 

Ved siden av skjerpet krav til takstmannen hva gjelder avvik ved arealoppmåling, og andre pålagte undersøkelser/vurderinger, har man erfaringsvis sett at utfordringer knyttet til fuktproblematikk, ofte er årsak til skjulte og alvorlige problemer i boligmassen. Den nye forskriften pålegger derfor takstmann til å foreta en hullboring for å undersøke om eventuelt fuktnivå i veggen er nær en kritisk grense. Boringen skal skje i vegg bak dusjen/våtrom eller i kjellere der takstmannen ser at dette er nødvendig.

 

Forskriften nevner at der det allerede er installert et fuktmålersystem, vil den type inngrep i veggene ikke være nødvendig.

 

Innenfor dette område vil Sensisus hele tiden kunne dokumentere at fuktnivået i bygningen er innenfor anbefalt og trygg grense, samt at man kan dokumentere i langt større og riktigere grad at eiendommer er dokumentert kontrollert over lang tid. I så måte vil det trygge alle parter i bolighandelen, at man kan henvise til solid dokumentasjon med tanke oversikt av bygningsmassen.

Bestill befaring hos oss

Fagpersonell foretar befaring og installering av sensorene i din bolig.